Cookies & Privacy


Dit is de privacyverklaring van Bouwman Cadeau B.V. (hierna: "Bomont"). Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel bij Bomont. Bomont handelt altijd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bomont is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bomont blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacyverklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Bomont adviseert je dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Bomont doet er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bomont houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Bomont in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraagt om jouw uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, jou hier op wil wijzen en deze rechten respecteert.

Als Bomont zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:


Anodeweg 62
4338 RA Middelburg
Nederland
0031-118-586410

Bomont heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Dit is iemand die erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. De werkzaamheden van de functionaris voor gegevensbescherming bestaan onder meer uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens. Je kunt onze functionaris bereiken op privacy@bomont.nl.


Verwerkingsregister: persoonsgegevens die wij verwerken

Bomont verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Inloggegevens (geen wachtwoorden)
 • Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
 • Gekochte producten
 • Transactiegeschiedenis


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bomont verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Kredietwaardigheidscheck

Bij Bomont is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en jou en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we jouw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder jouw adresgegevens) te verstrekken aan de kredietwaardigheidsbeoordelaar: Afterpay, gevestigd aan Hogehilweg 8 (1101 CC) Amsterdam-Zuidoost. Afterpay mag deze gegevens alleen voor dit doel gebruiken. Afterpay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in haar privacyverklaring. Mocht je verzoek tot betaling onverhoopt niet geautoriseerd worden, dan kun je natuurlijk het aan te kopen product betalen met een andere betaalmethode.

Je kunt bij vragen over dit punt altijd contact opnemen met Afterpay. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het consumentendeel van de Afterpay website en het privacy statement van Afterpay. 

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via privacy@bomont.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Bomont verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Om jouw surfgedrag over verschillende websites te volgen waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Bomont verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De hiervoor genoemde persoonsgegevens verwerken wij op grond van:
 • uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • of met jouw toestemming (indien aangegeven).


Geautomatiseerde besluitvorming

Bomont neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bomont) tussen zit.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bomont bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. In het verwerkingsregister houden we bij welke gegevens van jou wij verwerken, met welke grondslag, voor welk doel, met wie deze gegevens worden gedeeld en wat de bewaartermijn van deze gegevens is. Bij afmelding voor de nieuwsbrief verwijderen we je gegevens in het desbetreffende systeem per direct.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bomont neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

 • de Bomont website is via “https” beveiligd;
 • de computers van Bomont worden door virusprogramma’s en firewalls beveiligd en de besturingssystemen zijn up-to-date;
 • toegang tot de computers is met wachtwoorden beveiligd en beeldschermen worden afgesloten tijdens de afwezigheid van de gebruiker;
 • wachtwoorden zijn beveiligd en worden regelmatig veranderd;
 • Bomont kent een protocol registratie datalekken.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@bomont.nl.


Delen van persoonsgegevens met derden

Bomont verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld door een gerechtelijk vonnis). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bomont blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Websites van derden

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Bomont heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Onze privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door de Bomont zijn verkregen. Bomont accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bomont gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Bomont gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Wij gebruiken na de door u verleende toestemming voor marketing cookies uw e-mailadres gehashed (niet rechtstreeks herleidbaar omgevormd) en geanonimiseerd in Google Ads en Facebook Ads om u nog beter van relevante informatie te kunnen voorzien in online advertenties.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.Afmelden nieuwsbrief

Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door jou opgegeven gegevens om je de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Je kunt je na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief via de link onderaan in de nieuwsbrief.


Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunnen gegevens betreffen die bij ons bekend zijn, maar ook gegevens bij derde partijen, waar wij een verwerkingsovereenkomst mee hebben. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bomont en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij in digitale vorm van jou hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@bomont.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op jouw verzoek, maar uiterlijk binnen vier weken. Na het afsluiten van jouw verzoek, zullen wij de kopie van je identiteitsbewijs verwijderen uit onze systemen.

Bomont wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons