Valentijns campagne 2021

Actievoorwaarden en disclaimer


1. Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Valentijnsactie’ (hierna te noemen actie) van Bomont gevestigd aan de Anodeweg 62, 4338 RA te Middelburg
 • Het insturen van jouw tekstuele boodschap kan tot en met dinsdag 2 februari 2021
 • Op de website zijn de algemene voorwaarden van Bomont van toepassing

 

2. Deelname

 • Iedereen die in bovenstaande periode deelneemt aan de actie. Medewerkers van Bomont zijn uitgesloten van deelname
 • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en gaat hij iermee akkoord
 • Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) of voogd te hebben verkregen voor deelname aan de actie.
 • Bomont kan om opgave van de geboortedatum van de deelnemer of om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen

3. Speelwijze

 • Deelname aan de actie is mogelijk door het insturen van een tekstuele boodschap, NAW-gegevens en vervolgens een e-mailadres in te vullen op de actiepagina
 • Deelnemen kan alleen na akkoord op de algemene voorwaarden en na akkoord op ontvangst van de nieuwsbrief
 • Bij deelname aan de actie zijn geen kosten verbonden

4. Uitkering prijzen

 • Als ‘hoofdprijs’ zullen we drie videoboodschappen overhandigen in een Vidley (videowenskaart)
 • Hebben wij jouw boodschap uitgekozen? Dan ontvang je op uiterlijk 12 februari de videoboodschap via de mail, zodat je deze zelf kan versturen naar degene waar de boodschap voor is bestemd
 • Op vrijdag 12 februari 2021 zal er per mail contact worden opgenomen met de personen van de gewonnen boodschap. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden
 • Deelnemer geeft emailadres en eventueel aanvullende NAW gegevens zoals geboortedatum, geslacht, naam, postcode en huisnummer
 • Prijzen kunnen niet uitbetaald of gewisseld worden
 • Indien de prijs om wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, behoudt Bomont zich het recht voor om een vervangende prijs van gelijke waarde aan te bieden. Bomont aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts is Bomont niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies). In het geval de winnaar, een medebewoner of aanwezige of omwonende een aangetekend verzonden prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). In een dergelijk geval kan Bomont niet aansprakelijk gesteld worden indien de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegde persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijven is achtergelaten, dan wel indien deze notificatie of berichtgeving is verloren of in onaanvaardbare mate is beschadigd5. Medewerking en gegevens/privacy

 • Bomont respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om deze actie zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over (nieuwe) producten van Bomont. Ook gebruiken we uw e-mailadres voor toezending van nieuwsbrieven, hiervoor kunt u zich ten alle tijde uitschrijven. Bomont geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen anders dan de partijen die bij deze specifieke actie betrokken zijn, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven
 • Als winnaar kunt u gevraagd worden om medewerking te verlenen aan promotionele activiteiten verband houdend met de prijsvragen of actie, zoals foto- of filmopnamen en interviews. Bomont heeft het recht deze foto- of filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook. Bomont is hiervoor geen vergoeding verschuldigd aan de winnaar

 

6. Aansprakelijkheid

 • Bomont is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie of (gebruik van/gebreken in) gewonnen prijzen, of anderszins Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Bomont gelden eveneens voor door Bomont ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. Meer specifiek is Bomont en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
 • voor enige aanvullende uitgaven die de winnaar eventueel maakt in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijs;
 • voor enige schade, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met, de door haar uitgekeerde prijs;
 • voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het wijzigen of beëindigen van de actie; en door onjuist ingevoerde persoonsgegevens
 • Bomont verleent geen garanties op de door haar uit te keren / uitgekeerde prijzen
 • Bomont is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten

 

7. Slotbepalingen

Bomont is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving deze actie

en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen, dan wel zonder opgaaf

van reden de actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op

enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Op de actie, deze algemene actievoorwaarden en alle met de actie verband houdende geschillen

is Nederlands recht van toepassing. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Vragen, opmerkingen of klachten over deze actie of deze actievoorwaarden kunnen schriftelijk

kenbaar worden gemaakt aan Bomont, afdeling Customer support , Anodeweg 62, 4338 RA Middelburg.